Điều kiện và Điều khoản sử dụng website cokhihahuy.com

  1. Chấp nhận điều khoản: Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Công ty TNHH Cơ Khí Hà Huy (“chúng tôi”), bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Tuổi tác: Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi lớn hơn theo quy định pháp luật để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết rằng bạn đủ tuổi để ký kết các thỏa thuận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
  3. Bảo mật và thông tin cá nhân: Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi, bao gồm việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân theo cách được mô tả trong chính sách đó.
  4. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung, tài liệu và thông tin khác mà bạn truy cập hoặc nhận được thông qua dịch vụ của chúng tôi là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn cam kết không sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng.
  5. Thay đổi và cập nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của dịch vụ của mình mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.
  6. Trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phát sinh khác nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi chúng tôi đặt trụ sở. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện hòa giải hoặc tại tòa án có thẩm quyền.

Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ đã được cung cấp.